נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

הגדרות אינקוטרם incoterms

מונחי סחר בינלאומי INCOTERMS

 מונחי הסחר הידועים כ -Incoterms – ראשי תיבות של
   Internatio                      Commercial                          Terms

פותחו על ידי לשכת המסחר בינלאומית(ICC)

מונחים אלה המצויים בשימוש כבר מעל 60 שנה הוכרו על ידי היצואנים והיבואנים אשר חיפשו הגדרות ברורות באשר לזכויותיהם וחובותיהם בעת עיסוקם בסחר הבינלאומי, היצואן והיבואן, כאשר הסתמכו על אחד ממונחי ה-Incoterms יכלו לראשונה להגדיר באופן ברור כיצד העלויות והאחריות הקשורות לכל עסקה מתחלקים ביניהם.

עסקת מכר בינלאומית בין מוכר במדינה אחת לקונה (יבואן) במדינה אחרת מורכבת ממספר חוזים נפרדים וזאת בנוסף לחוזה המכר עצמו .
מערכת זו של חוזים תהווה מכלול אשר באמצעותו תוכל העסקה כולה לצאת אל הפועל.

החוזה הראשון הוא חוזה המכר. חוזה המכר הוא החוזה הבסיסי בין הצדדים. חוזה המכר שייכרת בין המוכר לקונה מכיל שורה של תנאים בנושאים הקשורים ל סוג ואופי הטובין, ערכם, היכן תהיה נקודת המסירה לקונה ועוד.

החוזה השני הוא הביטוח שייכרת בין מוכר או קונה לחברת ביטוח.
מדובר על חברת הביטוח המוכנה לקבל על עצמה את הסיכון הכרוך בהובלת הטובין מנקודת קבלתם עד ליעד הסופי.

החוזה השלישי הוא חוזה ההובלה. חוזה זה ייכרת בין המוכר או הקונה למוביל. חוזה זה יגדיר בין השאר את תנאי ההובלה, סוג ואופי השירות, היכן ישולמו דמי ההובלה ועל ידי מי.

החוזה רביעי הוא חוזה התשלום. חוזה קובע את הנושאים הקשורים לתשלום עבור הטובין בעיקר שיטת התשלום.
למרות שהחוזים קשורים זה לזה וקיימת ביניהם תלות והתאמה הדדית הרי שלכל אחד מארבעת החוזים הנ"ל קיום עצמאי והצדדים השונים יכולים לתבוע או להיתבע במקרה של אי מילוי התנאים המוגדרים בהתקשרות החוזית וזאת ללא קשר לחוזים האחרים הקשורים לאותה עסקת רכש.

פועל יוצא מהאמור לעיל הוא שקונים ומוכרים המעורבים בניהול מו"מ לגיבושה של עסקת רכש בינלאומית חייבים להכיר את מערכות ההובלה, הבנקאות והביטוח. למרות היכרות זו, עולות מדי פעם בפעם סוגיות בין הצדדים לעסקה, הנוגעות לחלוקת נטל העלויות, הסיכון והאחריות ביניהם.

מטבע הדברים, ירצה כל צד לעסקה לקבל על עצמו את מינימום האחריות והסיכון. ולכן עלולים להיווצר בין הצדדים מחלוקות בסוגיות כמו:

1. על מי מהצדדים חל נטל רכישת הביטוח ואיזה היקף ביטוח יירכש.
2 .על מי מהצדדים חל נטל התשלום בגין טעינת ופריקת הטובין.
3. מי מהצדדים אחראי להתרת הטובין מרשות המכס ביצוא ו/או ביבוא.
4. מי מהצדדים יהיה אחראי להשגת רישיון יצוא או יבוא.
5. מי אמור לשלם עבור ההובלה ומי יישא בסיכון למטען במשך ההובלה.
6. מהיכן ועד היכן יש לשלם עבור ההובלה ?

הפתרונות לשאלות אלה הנם בעלי חשיבות רבה לבנייתו המשותפת של "גרעין" חוזה הרכש. אי הסכמה בנוגע לאחת או יותר מהסוגיות הללו עלולה להביא לביטול העסקה כולה או למחלוקות במהלך ביצוע העסקה.

על מנת למנוע אי הסכמות יכולים הצדדים לבחור באחת משתי החלופות הקיימות:

עריכת חוזה מפורט אשר יפרט את חובות וזכויות הצדדים בהיבט של הוצאות ובהיבט של סיכונים.

מסלול מקוצר של בניית שפה חדשה – שפה של מונחים אשר יהיו מוכרים לעוסקים בסחר חוץ. יתרונות השימוש במונחים אלה רבים: בעוד שהשימוש בהם הוא ללא עלות וללא תסבוכות, ניתן להגיע באמצעותם לתוצאה זהה לזו של חוזה.

מסורתית מקובל שהמונחים מגדירים את חלוקת ההוצאות בין הצדדים, אולם בסחר הבינלאומי המודרני מטרתן הראשית של מונחי הסחר היא להגדיר את הנקודות בהן המוכר מסיים את התחייבויותיו – הן מבחינת ההוצאות והן מבחינת האחריות – ושמהן והלאה ההוצאות והאחריות חלות על הקונה. בהחלט ייתכן שהצדדים לעסקה אשר יושבים במדינות שונות לא ישמחו למצוא עצמם אחד תחת חוקי מדינת הצד השני, וזו אחת הסיבות לפיתוח מונחי סחר אוניברסליים ככל האפשר.

במשך השנים שונו המונחים מידי פעם. כך, בעוד שההוצאה הראשונה של ה-Incoterms התייחסה יותר למונחים השימושיים יותר בהובלה ימית, הרי שההוצאות המאוחרות יותר של ה-Incoterms שיקפו את ההתפתחויות שחלו בענפים שונים בסחר הבינלאומי,
כמו בהובלה וכמו בסחר ללא ניירת. כך, במהדורת 2000 יש התייחסות מרובה להעברתם של שטרי מטען בדרך אלקטרונית ולשימוש במסמכים לא סחירים בהובלה ימית אשר מוגדרים Nonnegotiable transport documents.

ניתן לומר, אם כן שהמטרה העיקרית של מונחי ה-Incoterms היא להגדיר, את מערכת היחסים ביו מוכר לקונה בשלוש נקודות קריטיות:
• אשר עד אליה נושא המוכר בנטל ההוצאות ואשר ממנה נטל ההוצאות עובר לקונה.
• הנקודה הקריטית שעד אליה הסיכון בטובין חל על המוכר וממנה הסיכון עובר לקונה (ניתן להגדיר נקודה זו כנקודה בה זיקת הביטוח (סיכון) עוברת מהמוכר לקונה.
• הנקודה הקריטית בה נטל האחריות לביצוע שורת מטלות מוגדרות במסגרת עסקת המכר כמו התרת מכס יצוא, שחרור מכס ביבוא והשגת רישיונות ואישורים ביצוא וביבוא עוברת ממוכר לקונה.

אחת מהנקודות הקריטיות אמורה להופיע תמיד, ליד שמו של כל מונח.

כאמור לעיל, הנקודה הקריטית הראשונה בה דנים מונחי ה-Incoterms היא הנקודה בה נטל ההוצאות עובר ממוכר לקונה. באילו הוצאות בדיוק מדובר ?

להלן רשימה של ההוצאות העיקריות הכרוכות בהעברת מטען ממוכר לקונה:

1. אריזה – המתאימה לתובלה בינלאומית.
2. הובלה פנים ארצית במדינת היצוא (Pre Carriage)
3. הובלה ראשית (Main Carriage).
4. הובלה פנים ארצית במדינת היבוא (On Carriage).
5. הוצאות הנמלים – הן ביצוא והן ביבוא.
6. הוצאות תהליכי מכס – הן ביצוא והן ביבוא.
7. מיסי יבוא.
8. בטוח ימי.

יש להדגיש שבשימוש בכל מונחי ה-Incoterms נושא הרישוי קשור קשר הדוק לנושא תהליך המכס. הצד לעסקה אשר אחראי לביצוע הליך המכס אחראי גם עבור השגת הרישוי (אם יש בו צורך).

ה- Incoterms לא מטפלים ב:
• מה היא שיטת התשלום בה תיעשה העסקה

הסבר קצר של המונחים:

(EXW- Ex Works (…named place
בשימוש במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו בעסקה כאשר מעמיד את הטובין, במקום בו נוהגים לנפק טובין במפעל / מחסן המוכר, במדינת הייצוא. מסירת הטובין אינה כוללת ביצוע הליכי שחרור מכס יצוא ואין היא כוללת טעינתם על הרכב הבא לאספם.
זיקת הביטוח, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברים מהמוכר לקונה עם העמדת הטובין, במסגרת התקופה המוסכמת , לרשות הקונה במחסן המוכר. ניתן להשתמש במונח זה בכל אמצעי ההובלה הבינלאומית. במכירה בתנאי EXW ההוצאות והאחריות של המוכר הן מינימליות.

(FCA – Free Carrier (…named place
בשימוש במונח זה, המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מסירת הטובין, לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע הקונה ) במדינת היצוא לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא.
השימוש במונח זה אפשרי בכל אמצעי ההובלה.

(FAS – Free Alongside Ship (…named port of shipment
בשימוש במונח זה מסיים המוכר את התחייבויותיו לאחר מסירת הטובין, לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא, ברציף בנמל מדינת היצוא אשר ממנו יוטענו לסיפון האונייה.
מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד.

(FOB – Free on Board (… named port of shipment
נחשב כאחד ממונחי ה-Incoterms המפורסמים ביותר. המוכר מסיים את התחייבויותיו עם מעבר הטובין את מעקה האנייה בנמל המוצא.
מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד כאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין לקונה תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

(CFR-Cost and Freight (…named port of destination
בשימוש במונח זה המוכר משלם עבור הובלתם של הטובין, עד נמל היעד המוסכם על הצדדים, ללא שחרורם ממכס, בנמל היעד. זיקת הביטוח עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האנייה בנמל המוצא.
מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

(CIF-Cost, Insurance and Freight (named port of destination
המונח מזכיר מאד את קודמו, ה-CFR אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הימית. באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף – עליו להודיע על כך למוכר.
גם מונח זה הוא לשימוש בהובלה ימית בלבד וכאשר הצדדים לעסקה הסכימו ביניהם כי מסירת הטובין תתבצע מעבר למעקה האנייה בנמל המוצא.

(CPT – Carriage Paid to (…named place of destination
המונח דומה למונח CFR אך זיקת הביטוח אינה עוברת ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האנייה בנמל המוצא אלא עם העברתם לחזקת מוביל בינלאומי (אותו קבע המוכר אשר משלם את דמי ההובלה). על המוכר לשלם עבור הובלת הטובין בהובלה אווירית/ימית/יבשתית ו/או משולבת עד לנקודת מסירה מוסכמת במדינת היעד, טרם שחרורם ממכס.
השימוש במונח זה הוא בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

(CIP – Carriage and Insurance Paid to (…named place of destination
המונח CIP מזכיר מאד את המונח CPT אלא שבשימוש בו יש למוכר התחייבות נוספת והיא לעשות ולשלם עבור ביטוח ימי נגד הסיכון שהקונה יינזק בגין אבדן או נזק למטען בעת ההובלה הבינ"ל. בשימוש במונח זה באופן רגיל מדובר בכיסוי ביטוחי מינימלי ואם הקונה מעוניין בכיסוי נוסף – עליו להודיע על כך למוכר.
מונח זה הוא לשימוש בכל סוגי ההובלה הבינלאומית.

(DAF – Delivered at Frontier (…named place
בשימוש במונח זה נעשית מסירת הטובין, לקונה בנקודת גבול מוסכמת בד"כ מסוף גבול המיועד לשינוע מטענים ). השימוש במונח זה נפוץ כאשר קיים סחר בין מדינות להן גבול משותף..
ניתן להשתמש במונח בכל אמצעי ההובלה.

(DES – Delivered ex Ship (…named port of destination
בשימוש במונח זה, מסירת הטובין , תיעשה על סיפון האנייה בנמל הפריקה המוסכם במדינת היעד. זאת, לפני הליכי השחרור בנמל היבוא.
השימוש במונח זה בהובלה ימית בלבד.

(DEQ – Delivered ex Quay (…named port of destination
בשימוש במונח זה, מתבצעת מסירת הטובין, לקונה ברציף בנמל היעד במדינת היבוא טרם התרת הטובין ממכס.
גם במונח זה, השימוש הוא בהובלה ימית בלבד.

(DDU – Delivered Duty Unpaid (..named place of destination
בשימוש במונח זה, מילא המוכר את התחייבויותיו, כאשר מסר הטובין, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד,לא כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים וללא תשלום עבור הפריקה מכלי ההובלה בביתו של הקונה. על הקונה חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס.
השימוש במונח זה הוא בכל אמצעי ההובלה.

(DDP – Delivered Duty Paid (…named place of destination
בשימוש במונח זה, מילא המוכר את התחייבויותיו, כאשר מסר הטובין, נשוא עסקת המכר, לקונה בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים אך וללא תשלום עבור הפריקה מכלי ההובלה בביתו של הקונה. על המוכר חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס.
השימוש במונח זה הוא בכל אמצעי ההובלה.

חלוקת המונחים בהתאם לסוגי ההובלה הראשית:

מתאים להובלה ימית בלבד מתאים לכל סוגי ההובלה הראשית
FAS EXW
FOB FCA
CFR CPT
CIF CIP
DES DAF
DEQ DDU
DDP

 

חלוקת המונחים לקבוצות, בהתאם להוצאות:

קבוצה E קבוצה F קבוצה C קבוצה D
המחיר ב"חצרו" של היצואן, ללא הטענה המחיר כולל את ההובלה עד לנמל היצוא או עד למוביל אך אינו כולל את ההובלה הראשית המחיר כולל את ההוצאות (לעתים עם ולעתים ללא בטוח) עד לנמל היעד המחיר כולל את ההוצאות עד ליעד הסופי, או עד לגבול הבינלאומי של מדינת היצוא
EXW FAS

FCA

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAF

DES

DEQ

DDU

DDP

 

 

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.