נשמח לעמוד לרשותכם - 08-9716891

נוסח הצהרות שוק בכל השפות

 

נוסח הצהרת בחשבונית מהשוק המשותף

 

הצהרת החשבונית, שנוסחה נתון להלן, תיעשה בהתאם להוראות השוליים. אולם אין צורך להעתיק את הערות השוליים.

 

נוסח ספרדי

 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

נוסח צ'כי

Vývozce výrobkù uvedených v tomto dokumentu (èíslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromì zøetelnì oznaèených, mají tyto výrobky preferenèní pùvod

v …(2).

נוסח דני

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).

נוסח גרמני

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

נוסח אסטוני

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

נוסח יווני

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

 

נוסח אנגלי

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

 

נוסח צרפתי

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2)).

 

נוסח איטלקי

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

נוסח לטבי

Eksportçtâjs produktiem, kuri ietverti ðajâ dokumentâ (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarç, ka, iznemot tur, kur ir citâdi skaidri noteikts, ðiem produktiem ir priekðrocîbu izcelsme no …(2).

 

נוסח ליטאי

Ðiame dokumente iðvardintø prekiø eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra  …(2) preferencinès kilmés prekés.

נוסח הונגרי

A jelen okmányban szereplõ áruk exportõre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérõ jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

 

נוסח מאלטזי

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali …(2).

 

נוסח הולנדי

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

 

נוסח פולני

Eksporter produktów objêtych tym dokumentem (upowa¿nienie w³adz celnych nr …(1)) deklaruje, ¿e z wyj¹tkiem gdzie jest to wyraŸnie okreœlone, produkty te maj¹ …(2) preferencyjne pochodzenie.

 

נוסח פורטוגזי

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. …(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

 

נוסח סלובני

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen èe ni drugaèe jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

נוסח סלובקי

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (èíslo povolenia …(1)) vyhlasuje, þe okrem zrete¾ne oznaèených, majú tieto výrobky preferenèný pôvod v …(2).

 

נוסח פיני

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

 

נוסח שוודי

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

נוסח עברי

היצואן של הטובין המכוסים במסמך זה (אישור מכס מס'….. (1) ) מצהיר כי מקורם של הטובין הללו מועדף, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. (2)

……………………………………………………………………………………………………)

3(מקום ותאריך)

 

……………………………………………………………………………………………………

4 (חתימת היצואן, נוסף על שם האדם החותם על ההצהרה, חייבת להיות מצוינת בכתב ברור)

 

1.      כאשר הצהרת החשבונית נעשית על ידי "יצואן מאושר", יש לציין את  מספר האישור של היצואן המאושר במקום זה. כאשר הצהרת החשבונית אינה נעשית על ידי "יצואן           מאושר" המילים בסוגרים יושמטו או המקום יושאר ריק.

2.      מקור הטובין יצוין. כאשר חשבונית ההצהרה מתייחסת במלואה או בחלקה למוצרים שמקורם בסאוטה ומליה על היצואן לציין זאת באופן ברור על גבי המסמך עליו ניתנה             ההצהרה על ידי הסימול "CM"

3.      ציונים אלה ניתנים להשמטה אם המידע נכלל במסמך עצמו

4.      המקרים בהם היצואן אינו נדרש לחתימה, הפטור מחתימה משמעו פטור מציון שם החותם.

 

 

בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי. בלוקריה שיצמה ברורק. קולורס מונפרד אדנדום סילקוף, מרגשי ומרגשח. עמחליף קונסקטורר אדיפיסינג אלית. סת אלמנקום ניסי נון ניבאה. דס איאקוליס וולופטה דיאם. וסטיבולום אט דולור, קראס אגת לקטוס וואל אאוגו וסטיבולום סוליסי טידום בעליק. קונדימנטום קורוס בליקרה, נונסטי קלובר בריקנה סטום, לפריקך תצטריק לרטי.